Site_map_promo

things_to_see_do_promo

Bioamrywiaeth

Sut cafodd y cwm ei greu?

Cafodd y dirwedd ei cherfio gan rewlifoedd yn ystod Oes yr Iâ ddiwethaf. Mae'n debyg bod pobl wedi byw yma ers i'r iâ ymdoddi tua 8,000 o flynyddoedd yn ôl, gan newid y dirwedd mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Does dim llawer o olion yr ymsefydlwyr cynnar i'w gweld, ond mae'n bosibl i archeolegwyr y dyfodol gael hwyl wrth chwilio.

 

Yn ddiweddarach, cafodd rhannau helaeth o goedwigoedd y cwm eu clirio gan ffermwyr canoloesol er mwyn gwneud lle ar gyfer caeau, a chafodd y cwm ei newid eto yn ystod y Chwyldro Diwydiannol. Cafodd y lle gwledig ac anghysbell ei drawsnewid yn dirwedd ddiwydiannol yn llawn pyllau glo, mwg a thomenni glo gwastraff. Ond roedd bywyd gwyllt yma o hyd, a phan gafodd y pyllau glo eu cau, daeth byd natur yn ôl yn ei holl ogoniant.

field-shot
Mae'r bywyd gwyllt sy'n byw yma, ym Mharc Gwledig Cwm Dâr.

yn rhyfeddol.

Mae'r cerrig, y pridd, yr hanes, yr hinsawdd, y dirwedd a'r bobl i gyd yn cyfrannu. Mae cynifer o gynefinoedd gwahanol a llawer o bethau i'w gweld mewn ardal mor fach â hon. Mae glaswelltiroedd blodeuog, rhostiroedd, llethrau, clogwyni a sgri rhedynog, corsydd yr ucheldir, gweundiroedd, coedwigoedd, tomenni glo gwastraff, nentydd a llynnoedd i gyd yn darparu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt.


Mae gwennoliaid ac adar y to yn nythu yn y buarth, a hebogau tramor yn hela o uchder – dyma'r lle delfrydol i wylio adar. Cewch chi wylio bwrdd bwydo'r adar o'r ganolfan i ymwelwyr, dod ar draws blychau nythu ymhlith y coed neu fynd â'ch binocwlars i'r llwyfan wylio. Gwrandewch yn astud am alwad y gog yn y cwm neu gael cipolwg ar fflach liwgar las y dorlan ger y nant. Mae adar cân, adar dŵr, adar ysglyfaethus, adar duon a'r aderyn prin, mwyalchen y mynydd. Mae'n lle gwych ar gyfer gwylwyr adar newydd a'r rheini sy'n arbenigwyr. Mae mwy nag adar i'w gweld. P'un ai'ch bod chi wrth eich bodd â choed neu flodau, cennau neu ffyngau, madfallod neu nadroedd defaid, pry cop neu grethyll, gwyfynod neu bili-palaod, ystlumod neu wenyn; maen nhw i gyd i'w gweld yma. Ymhlith y pleserau sydd ar gael i naturiaethwyr mae triawd o bili-palaod – britheg berlog fach, brithribin porffor a gweirlöyn llwyd – a rhostir cennau ar y tomenni glo gwastraff.

lake_fishing

Does dim eisiau i chi wybod yr enwau er mwyn gwerthfawrogi a mwynhau rhyfeddodau a phrydferthwch byd natur. Mae'r amrywiaeth o liwiau, siapiau, synau, teimladau, newidiadau'r tymhorau a bod yn yr awyr agored i gyd o les.

 

Rydyn ni bob tro yn awyddus i gael gwybod am y pethau rydych chi'n eu gweld. Mae llawer o bethau i'w dysgu am gynefinoedd y Parc Gwledig a'r cyffiniau. Mae'n bosibl y byddwch chi'n gweld rhywbeth does neb arall wedi'i weld o'r blaen, neu fod eich cofnodion o gymorth i ni o ran dangos sut mae pethau'n newid bob blwyddyn.

Mae Cwm Dâr yn fyd ar wahân. Ymhen taith gerdded fer o dref fywiog Aberdâr, rydych chi yng nghanol byd natur. Mae tirwedd ddramatig Cwm Dâr yn gartref i Barc Gweledig i chi grwydro o'i amgylch. Cewch chi fynd am dro hamddenol i lawr i'r llynnoedd ar hyd llwybrau ag wyneb caled, cerdded trwy'r coed a'r caeau, neu heicio i ben y clogwyni er mwyn mwynhau'r golygfeydd.

 

Mae'r cerrig, y pridd, yr hanes, yr hinsawdd, y dirwedd a'r bobl i gyd yn cyfrannu at y golygfeydd. Mae cynifer o gynefinoedd gwahanol a llawer o bethau i'w gweld mewn ardal mor fach â hon. Mae glaswelltiroedd blodeuog, rhostiroedd, llethrau, clogwyni a sgri rhedynog, corsydd yr ucheldir, gweundiroedd, coedwigoedd, tomenni glo gwastraff, nentydd a llynnoedd i gyd yn darparu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt.

 

Bywyd gwyllt

Does dim eisiau i chi wybod yr enwau er mwyn gwerthfawrogi a mwynhau rhyfeddodau a phrydferthwch byd natur.

darllen mwyBywyd gwyllt

Is-gategorïau

NOTE - This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand