Site_map_promo

things_to_see_do_promo

Diogelwch ar y safle

YMWELD Â PHARC GWLEDIG CWM DÂR

Y RISGIAU

Mynediad i Gerbydau

Mae mynediad i geir gan ddefnyddio'r A4233 (Monk Street) allan o ganol tref Aberdâr a gan gymryd y pedwerydd y tro ar y dde i Highland Place. O Highland Place, cymerwch yr ail dro ar y chwith, ac yna drowch i'r dde.

Wrth i chi yrru i mewn i'r parc, ewch dros y grid gwartheg. Peidiwch â mynd yn gyflymach na 10 milltir yr awr. Mae cerbydau, cerddwyr, beicwyr a marchogwyr i gyd yn defnyddio'r hewl yma, felly cofiwch ildio. Mae sawl ramp rheoli cyflymdra drwy gydol y parc.

Mae'r prif faes parcio 3/4 milltir i ffwrdd.

•Peidiwch â mynd yn gyflym ar yr hewl yma.

•Cymerwch ofal yn y maes parcio ac wrth gyrraedd/gadael 

Ewch yn ara' deg - efallai na fyddwch chi'n gweld cerddwyr y tu ôl i waliau na cheir sy wedi'u parcio.

•Parcio i'r anabl - ar gyfer deiliaid bathodynnau yn unig

Mae mannau parcio arbennig gyferbyn â'r mynediad i'r ganolfan i ymwelwyr. 

•Parciwch yn y man parcio, gan adael digon o le i gerbydau gwasanaethau argyfwng.

•Does dim hawl gyrru oddi ar y ffordd.

 

Llwybrau Cerddwyr

Mae 19 llwybr cerdded i mewn i Barc Gwledig Cwm Dâr, sy 500 erw o hyd. Mae sawl llwybr dienw.

Yn gyffredinol, wrth gerdded yn y cefn gwlad, dylech chi ddilyn llwybrau sy'n cael eu defnyddio'n aml. Ar weunydd (moors), mae'n fwy diogel cerdded ar hyd llwybr defaid na cherdded ar hyd glaswelltir agored. Yno, mae holltau a rhwystrau ar hyd y lle.

Mae'r parc yn cyrraedd uchder o 400m ac mae'r llethrau serth a'r creigiau yn beryglus iawn. SEFWCH YN ÔL O GLOGWYNI.

 

Gwisgwch ddillad ac esgidiau priodol ar gyfer y tywydd. Peidiwch â mentro ar lwybrau ucheldiroedd mewn tywydd garw.

Rhowch wybod i rywun am eich llwybr arfaethedig a'r amser rydych chi'n disgwyl dychwelyd bob tro. Cofiwch roi gwybod iddyn nhw eich bod wedi dychwelyd yn ddiogel. Awgrymwn eich bod chi'n mynd cerdded gyda ffrind mewn ardaloedd mwy unig yn y cefn gwlad. Ewch â ffôn symudol gyda chi. Rhif ffôn Parc Gwledig Cwm Dâr yw 01685 874672. Mae rhywun fel arfer yno bob awr o'r dydd.

•Peidiwch â bod allan mewn tywydd oer a/neu wlyb

Canlyniad posibl - anaf o ganlyniad i lithro neu faglu

Nodwch ei bod hi'n beryglus gwisgo esgidiau wedi'u treulio.

Awgrymwn fod grwpiau yn cario cit cymorth cyntaf sylfaenol.

•Peidiwch â bod allan yn y gwres a/neu olau haul cryf

Canlyniad posibl - diffyg hylif, twymyn haul, llosg haul, dryswch

Mewn amgylchiadau o'r fath, dylech chi gario potel o ddŵr a gwisgo dillad/eli haul i'ch amddiffyn rhag yr haul.

 

Cerdded gyda'r nos.

Er mwyn osgoi cael anaf o ganlyniad i rwystrau nad ydych chi'n eu gweld, peidiwch â cherdded yn y cefn gwlad neu ar ffyrdd heb oleuadau wrth iddi dywyllu.

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn atyniad poblogaidd i gerddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Mae mynediad wedi'i gyfyngu mewn sawl ardal (fel arfer i ddiogelu anifeiliaid sy'n pori ac i leihau risgiau i ymwelwyr). Peidiwch â dringo giatiau neu ffensys neu fentro ar dir cyfagos, preifat. 

 

Mae ceffylau, beicwyr a beicwyr oddi ar y ffordd i gyd yn defnyddio'r llwybrau, felly byddwch yn ofalus.  Mae pob ymdrech yn cael ei wneud i rannu'r llwybr ac i rwystro cerbydau rhag defnyddio'r llwybrau. Mae digwyddiadau nawr yn brin, fodd bynnag, mae yno bob amser unigolion sy'n barod i fynd yn groes i reswm. Peidiwch â gwrthdaro ag eraill. Peidiwch â rhoi chi'ch hun neu'r sawl yn eich gofal mewn perygl.

Rhowch wybod i'r heddlu neu staff y ganolfan i ymwelwyr am unrhyw ddigwyddiadau.

 

Marchogaeth yn y parc.

Mae gan Ganolfan Farchogaeth Greenmeadow lwybrau penodol a ganiateir ar gyfer marchogaeth.

Does dim hawl marchogaeth ar lwybrau cerdded, a dydy ceffylau ddim yn cael carlamu ar dir adferedig neu wrth ymyl cerddwyr.

Ddylech chi ddim mynd â cheffylau i mewn i'r maes parcio, y buarth, y maes carafanau a gwersylla, yr ardd neu'r ardal chwarae i blant.

 

Cŵn

Mae croeso i chi ddod â'ch cŵn i'r parc ond rhaid i chi eu rheoli.

Rhaid rhoi tenynnau ar eich cŵn ar bob tir comin a choetir.

Ddylech chi ddim mynd â nhw am dro i'r man gwersylla, yr ardd neu'r maes chwarae.

Dylech chi godi baw eich cŵn ar lwybrau ac ardaloedd palmantog. 

Peryglon yn y cefn gwlad

Mae sawl math o blanhigion a ffyngai llidus neu wenwynig brodorol yng nghefn gwlad Prydain. Mae Cwm Dâr yn gartref i sawl un ohonyn nhw. Er mwyn helpu i gynnal ein cefn gwlad prydferth, ein hamrediad eang o rywogaethau ac i leihau'r risgiau i'r cyhoedd, rydyn ni'n rhybuddio ymwelwyr i BEIDIO Â PHIGO BLODAU yn y parc.

 

Rydyn ni'n lwcus bod y parc yn gartref i gynifer o rywogaethau. Mae hela o unrhyw fath yn yr ardal gadwraeth yma yn anghyfreithlon. Peidiwch â chyffwrdd anifeiliaid gwyllt yn uniongyrchol - fe all hyn fod yn beryglus. Rhowch wybod i staff y ganolfan i ymwelwyr os yw mamal wedi'i anafu.

 

Dŵr

Mae afon Dâr yn rhedeg o un pen y parc i'r llall, gan redeg drwy ddau lyn.

Does dim hawl nofio yn yr afon neu lynoedd.

Ar ôl iddi gael ei thrin yn gemegol, caiff yr afon Dâr ei defnyddio i ddarparu dŵr ar gyfer cartrefi. Peidiwch ag yfed dŵr o'r afon - efallai ei fod wedi'i lygru â baw peryglus anifeiliaid.

Maes chwarae antur

Caiff offer y maes chwarae ei wirio am ddiffygion adeileddol a chaiff unrhyw sbwriel o'r ardal ei gasglu'n rheolaidd. Cynghorwn rieni neu warchodwyr i oruchwylio plant BOB tro.

Dydy cŵn ddim yn cael bod yn y maes chwarae.

Y Ganolfan i Ymwelwyr

Mae'r Ganolfan i Ymwelwyr yn cydymffurfio â holl ddeddfwriaeth tân gyfredol a chaiff offer tân ei wirio yn systematig ac yn rheolaidd.  Mae peirianwyr ardystiedig yn profi holl offer a gosodiadau electroneg yn rheolaidd.

Mae'r gwesty wedi'i achredu gan Fwrdd Croeso Cymru ac yn destun i safonau diogelwch llym iawn. Cydymffurfir â'r safonau yma bob tro.

Mae gan y personèl arlwyo dystysgrifau hylendid bwyd er mwyn sicrhau y caiff safonau diogelwch bwyd uchel iawn eu cynnal.

Mae offer cymorth cyntaf wedi'i leoli ymhob pwynt strategol yn y ganolfan ac mae rhestr o gynorthwywyr cyntaf cymwys wedi'i harddangos yn nerbynfa'r gwesty.

 

Darparu ar gyfer unigolion ag anghenion arbennig

Mae'r rhan fwyaf o waith ar gyfer cydymffurfio â gofynion Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd yn mynd rhagddo neu wedi'i wneud. Mae tŷ bach penodol i'r anabl yn y Ganolfan i Ymwelwyr, mae tŷ bach a chawod i'r anabl yn y man carafanau ac mae dwy ystafell wely i'r anabl ar y llawr gwaelod yn y gwesty. Mae gan bob adeilad fynediad ar ramp ar gyfer cadeiriau olwyn ac mae mannau parcio arbennig ger y mynediad i'r ganolfan.

Rydyn ni'n hapus i baratoi bwydydd ar gyfer ymwelwyr ag anghenion dietegol arbennig ond gofynnwn ichi, lle bo'n bosibl, roi gwybod i ni ymlaen llaw. Mae'r ffreutur yn paratoi prydau llysieuol bob amser cinio yn ystod yr wythnos.

 

Alergeddau

Dydyn ni ddim yn gallu gwarantu nad yw'r bwydydd rydyn ni'n eu paratoi yn ein ceginau yn cynnwys cnau.

Rydyn ni'n argymell bod ymwelwyr sy'n dioddef o alergeddau difrifol (fel pigiadau gwenyn a chacwn (wasps), brechau rhin planhigion) yn gwneud pob ymdrech i leihau risg anaf ac i gario'r feddyginiaeth briodol. Dylai holl westeion roi gwybod i ni pan ydyn nhw'n cyrraedd am unrhyw gyflyrau meddygol sy efallai angen eu trin. Cael rhybudd cyn paratoi!

 

Nodyn i arweinwyr grŵp: all y rheolwyr ddim ysgwyddo cyfrifoldeb am ddiogelwch a chyflwr unrhyw offer mae trefnwyr y cwrs yn dod i mewn i'r parc; mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, cymhorthion clywedol ac offer gweithgareddau awyr agored.

 

Gobeithiwn y bydd yr wybodaeth yma yn cynorthwyo arweinwyr grŵp wrth baratoi eu hasesiadau risg eu hunain, wrth iddyn nhw ystyried a yw'r parc yn addas ar gyfer cynnal gweithgaredd.

 

Rydyn ni'n hapus i roi gwybodaeth benodol ychwanegol os yw'n angenrheidiol.

 

Mwynhewch y cefn gwlad a'n helpu ni i ofalu amdanoch chi. 

 

NOTE - This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand